$request_uri ===> /auto_mitsubishi_lancer_13290819.html
$nolang_url ===> /auto_mitsubishi_lancer_13290819.html
$rand3 ===> (none)